Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cena 63.12 zł Katalogowa 79 zł

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy a także ubezpieczeń społecznych.

Książka składa się z pięciu zasadniczych działów:

- części ogólnej,
- indywidualnego prawa pracy,
- zbiorowego prawa pracy,
- procesowego prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych.

Opracowanie zawiera zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:

- zasad zatrudnienia na czas określony,
- świadectw pracy,
- zmian wieku emerytalnego i zasiłków.

Książka zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), W jaki sposób i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Adresaci:
Publikacja może być użytecznym narzędziem nie tylko w uniwersyteckim procesie dydaktycznym, lecz także dla praktyków działających w stosunkach pracy.