Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Cena 145.51 zł Katalogowa 169 zł

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, W jaki sposób i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa o KRS, ustawy podatkowe, ustawa o wolontariacie i działalności pożytku publicznego).
Autorka komentarza wiele uwagi poświęca problemom interpretacyjnym powstającym podczas analizy poszczególnych przepisów i instytucji prawa stowarzyszeniowego. Ma to istotny wpływ na praktyczne stosowanie ustawy.
Komentarz adresowany jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką stowarzyszeniową, albo zajmują się nią zawodowo – od teoretyków prawa i administracji (przede wszystkim pracowników naukowych, studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania), po praktyków w szczególności sprawujących nadzór nad stowarzyszeniami i stowarzyszeniami zwykłymi, adwokatów, radców prawnych, sędziów a także osób aktywnych w sterze społeczeństwa obywatelskiego – „trzeciego sektora”.

Komentarz stanowi całościowe omówienie ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1393 ze zm.). Jest to pierwsza Książka na rynku zawierająca najnowszy stan prawny.
W komentarzu została uwzględniona najnowsza nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach dokonana ustawą z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), której część przepisów weszła w życie w 20.5.2016 r., a część wchodzi w życie 1.1.2017 r. Przedmiotowa nowelizacja związana jest ze zmianami przepisów (w szczególności dotyczy nowej konstrukcji prawnej stowarzyszenia zwykłego) mającymi na celu poprawę dotychczasowych warunków realizowania konstytucyjnie zagwarantowanej wolności zrzeszania się.
Wprowadziła ona m.in. zmiany dotyczące: ilości osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną (zredukowanie minimalnej liczby członków z 15 do 7), terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, reprezentacji w umowach i sporach z członkiem zarządu, postępowania rejestrowego stowarzyszenia, organu nadzoru, a także opłaty za wpis. Istotną zmianą jest również dopuszczenie możliwości wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w zarządzie.

W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:
- przepisów ogólnych prawa o stowarzyszeniach (prawo zrzeszania się, działalność stowarzyszeń),
- tworzenia stowarzyszeń (zakładanie stowarzyszeń, władze stowarzyszenia, status, związek stowarzyszeń),
- nadzoru nad stowarzyszeniami (uprawnienia organu nadzoru, grzywny, nadzór nad jednostką terenową, środki nadzoru, kurator w stowarzyszeniu, rozwiązanie stowarzyszenia, nadzorcze postępowanie sądu),
- majątku stowarzyszeń (jego źródła, działalność gospodarcza, dotacje),
- likwidacji stowarzyszeń (funkcja likwidatora i jego obowiązki, majątek likwidowanego stowarzyszenia, koszty likwidacji),
- stowarzyszeń zwykłych (zakładanie, ewidencja, reprezentacja, przekształcanie stowarzyszenia zwykłego),
- przepisów szczególnych (ograniczenia członkostwa w wojsku i policji, związki wyznaniowe, zakony, stowarzyszenia już działające).