Prawo kontraktów

Cena 181.89 zł Katalogowa 249 zł

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:

- umów gwarancyjnych,
- czynności powierniczych,
- umów ramowych,
- odpowiedzialności odszkodowawczej,
- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiązaniowych,
- umów alimentacyjnych,
- umów licencyjnych.

Podjęta w książki problematyka prawa kontraktów nie ogranicza się jedynie do prawa zobowiązań, lecz także nawiązuje do części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego a także prawa własności intelektualnej. Opracowania nie tylko dotyczą oceny obowiązującego stanu prawnego, lecz również zawierają wnioski de lege ferenda pozwalające na optymalne uregulowanie poruszanych zagadnień. Zaprezentowane poglądy w znaczący sposób wpłyną w najbliższym czasie na sposób stosowania wybranych instytucji prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili krajowy i zagraniczny dorobek doktryny prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe.

Ze względu na powszechne zastosowanie instytucji kontraktu książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa udzielających porad prawnych w przedmiotowej tematyce, prowadzących czy rozstrzygających sprawy sądowe, sporządzających stosowne umowy nazwane lub bardziej odpowiadające celom gospodarczym swoich klientów umowy nienazwane: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników.