Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Cena 47.71 zł Katalogowa 59 zł

Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!

Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.
szeroko i praktycznie – opracowane przez specjalistów.
Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.
Poczujesz się pewnie na egzaminie.
Pytania

najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa
zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu
Kazusy

najważniejsze kazusy z rozwiązaniami
uczą prawniczego myślenia
Tablice

przejrzysta i logiczna prezentacja porządkująca wiedzę
schematy, które ułatwiają zrozumienie zagadnień z danej dziedziny prawa
Testy

szybkie i skuteczne sprawdzenie wiedzy
ocenisz swoje przygotowanie do egzaminu

Spis treści książki:
Część A Pytania egzaminacyjne, Rozdział I Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego, Rozdział II Rejestry przedsiębiorców, Rozdział III Prawo handlowe, Część B Kazusy, Działalność wytwórcza w rolnictwie, Wpis do CEIDG wspólnika spółki cywilnej, Działalność nieewidencjonowana, Transakcje z wykorzystaniem rachunku bankowego, Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, Obrót napojami alkoholowymi, Zmiana ceny w umowie turystycznej, Udzielenie koncesji, Cofnięcie koncesji, Kontrola przedsiębiorcy – zasady ogólne, terminy, Interpretacja, Zarząd sukcesyjny, Firma przedsiębiorcy, Prokura, Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Zwrot wniosku o wpis do KRS, Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, Zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji, Rozwiązanie spółki cywilnej, Prowadzenie spraw spółki w spółce jawnej, Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej, Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej, Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej, Suma komandytowa a wkład, Zbycie udziału w spółce z oo, Sposoby reprezentacji w spółce z oo, Większości głosów na zgromadzeniu wspólników spółki z oo, Stwierdzanie nieważności uchwał w spółce z oo, Umorzenie udziału w spółce z oo bez obniżenia kapitału zakładowego, Wyłączenie wspólnika w spółce z oo, Walne zgromadzenia w spółce akcyjnej, Stwierdzenie nieważności uchwał w spółce akcyjnej, Ograniczenie prawa głosu akcjonariusza, Zmiana statutu w spółce akcyjnej, podwyższenie kapitału zakładowego, Docelowe poniesienie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, Likwidacja spółki akcyjnej, Prawo gospodarcze, Rodzaje prawa gospodarczego, Źródła prawa gospodarczego publicznego, Zasady prawa gospodarczego publicznego, Administracja gospodarcza, Elementy pojęcia „działalność gospodarcza”, Wyłączenie stosowania przepisów Prawa przedsiębiorców, Ustawowe definicje przedsiębiorcy, Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, Osoba zagraniczna, Wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, Interpretacja prawna, Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę, Skutki wykreślenia z CEIDG, Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej, Rodzaje ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej, Koncesja, Uznaniowość w udzielaniu koncesji, Kontrola działalności gospodarczej przez organ koncesyjny, Działalność regulowana, Odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej, Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej, Etapy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, Sprzeciw w trakcie kontroli, Czyny nieuczciwej konkurencji, Roszczenia przysługujące w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, Rejestry przedsiębiorców, Wpis do CEIDG a wpis do KRS przedsiębiorcy, Zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG, Wniosek o wpis do CEIDG – integralne części, Sposoby złożenia wniosku o wpis do CEIDG, Wniosek niepoprawny w CEIDG, Wpis do CEIDG danych z urzędu, Wykreślenie wpisu z CEIDG, Struktura Krajowego Rejestru Sądowego, Ogłaszanie wpisów w KRS, Składanie wniosków o wpis do KRS, Dokonywanie wpisów w KRS po i przed uprawomocnieniem się postanowienia o wpisie, Terminy rozpoznania wniosku o wpis do KRS przez sąd, Postępowanie przymuszające w KRS, Wszczęcie postępowania w przedmiocie rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przesłanki, Rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – przebieg postępowania, Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców, Wpisy w poszczególnych działach rejestru przedsiębiorców najważniejsze dane, Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych, Wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych, III Prawo spółek handlowych, Źródła prawa handlowego, Rodzaje spółek handlowych, Formy sporządzania umowy/statutu spółki, Podstawowe zasady dotyczące spółek osobowych, Spółka dominująca, Większości głosów w KSH, Wzorce umów – definicje, Spółka kapitałowa w organizacji, Wkład do spółki, Kontrola czynności prawnych w spółkach kapitałowych, Firmy spółek handlowych, Prokura w spółkach handlowych, Spółka jawna – podstawowe cechy, Powstanie spółki jawnej, Stosunki zewnętrzne i wewnętrzne w spółce jawnej, Dozwolone modyfikacje umowne w zakresie prowadzenia spraw spółki jawnej, Rozwiązanie spółki jawnej, Wypowiedzenie umowy spółki – przyczyna rozwiązania spółki osobowej, Likwidacja spółek osobowych, Spółka partnerska – cechy, Spółka partnerska – zasady, Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej, Spółka komandytowa – cechy, Treść umowy spółki komandytowej, Suma komandytowa a wkład komandytariusza, Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej, Spółka komandytowo-akcyjna – cechy, Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej, Statut spółki komandytowo-akcyjnej, Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej, Powstanie spółek kapitałowych, Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych i jego skład, Zawarcie umowy spółki z oo i sporządzenie statutu spółki akcyjnej, Wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, Dokonywanie zgłoszeń do rejestru spółki z oo, Dokonywanie zgłoszeń do rejestru spółki akcyjnej, Udziały i akcje uprzywilejowane, Zbycie udziału w sp z oo, Zbycie akcji w spółce akcyjnej, Umorzenie udziału w spółce z oo, Umorzenie akcji, Zarząd w spółkach kapitałowych, Nadzór w spółkach kapitałowych, Zgromadzenie wspólników w spółce z oo, Rodzaje zgromadzeń w spółce z oo, Zgromadzenie wspólników – miejsce i zwołanie, Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej, Rodzaje walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej, Walne zgromadzenie – miejsce i zwołanie, Podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników i na walnym zgromadzeniu – większości głosów, Uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia – liczba głosów na udział/akcję, Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia, Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia w spółkach kapitałowych, Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, Zmiana umowy spółki z oo, Zmiana statutu SA, Rozwiązanie spółki kapitałowej, Łączenie się spółek, Podział spółek, Przekształcenie spółki