Publiczne prawo gospodarcze zagadnienia

Książki omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...

Zobacz Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz
Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493430 Wydanie 2015

Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospod ...

Zobacz Weksel w obrocie gospodarczym
Weksel w obrocie gospodarczym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481680 Wydanie 2015

Książka w prosty i praktyczny sposób opisuje instytucję weksla oraz zawiera przykłady jego wypełnienia. Omówione w niej zostały m.in.:- ustawowe elementy weksla,- klauzule wekslowe,- formy poręczenia na wekslu i akceptowania weksla,- sposoby ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2015

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podle ...

Zobacz Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą
Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325567392 Wydanie 2014

Odpowiedzialność osób trzecich za podmiot prowadzący działalność gospodarczą to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu, wspólników spółek, rodzin wspólników cz ...

Zobacz Koncesje i zezwolenia analiza ekonomiczna Kabza
Koncesje i zezwolenia analiza ekonomiczna Kabza

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432804 Wydanie 2014

Założeniem książki jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minim ...

Zobacz Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz
Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325567132 Wydanie 2014

do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Książka uwzględnia wszystkie najnowsze nowelizacje, m.in. istotne zmiany stanu prawnego wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa ...

Zobacz Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Jastrzębski
Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Jastrzębski

LexisNexis Polska Isbn 9788327807908 Wydanie 680

Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju w czasach PRL, lecz także ze względu na daleko idące skutki prawn ...

Zobacz Współczesne prawo kontraktów wybrane aspekty
Współczesne prawo kontraktów wybrane aspekty

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325559786 Wydanie 2013

Postępująca międzynarodowa wymiana gospodarcza jak również procesy integracyjne z innymi systemami prawnymi powoduje, że na gruncie prawa polskiego możemy dzisiaj zaobserwować nowy system instytucji prawa kontraktów określanych mianem in st ...