Publiczne prawo gospodarcze zagadnienia

Książki omawiają wszystkie najważniejsze kwestie związane z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Zobacz Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074421 Wydanie 2017

Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub admini ...

Zobacz ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
ŚRODKI PRAWNE PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8360631195 Wydanie 2007

Ważną formą współpracy poznańskiego i wrocławskiego środowiska prawników administratywistów są coroczne kolokwia, poświęcone wybranym i aktualnym zagadnieniom z zakresu publicznego prawa gospodarczego.\r\nInicjatywa tych spotkań była pro ...

Zobacz Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck
Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588960 Wydanie 2016

Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:\r\n- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,- zakres i środki ochrony inwestycji ...

Zobacz Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577445 Wydanie 2016

W siódmym wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sp ...

Zobacz Prawo gospodarcze prywatne Mróz
Prawo gospodarcze prywatne Mróz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585532 Wydanie 2016

Książka z prawa gospodarczego prywatnego składa się z części, z których:- pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, omawia pojęcie i zasady prawa gospodarczego prywatnego, zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzyganie sp ...

Zobacz Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326491672 Wydanie 2015

Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...

Zobacz Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788389850591 Wydanie 2016

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlega ...

Zobacz Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz
Prawo gospodarcze Wierzbowski Gronkiewicz-Waltz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493430 Wydanie 2015

Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospod ...

Zobacz Weksel w obrocie gospodarczym
Weksel w obrocie gospodarczym

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481680 Wydanie 2015

Książka w prosty i praktyczny sposób opisuje instytucję weksla oraz zawiera przykłady jego wypełnienia. Omówione w niej zostały m.in.:- ustawowe elementy weksla,- klauzule wekslowe,- formy poręczenia na wekslu i akceptowania weksla,- sposoby ...