Prawo energetyczne Komentarze Iuris

Cena 144.44 zł Katalogowa 169 zł

Książka jest klasycznym komentarzem do ustawy - Prawo energetyczne, która stanowi ustawę zasadniczą dla sektora energetycznego, normując takie aspekty W jaki sposób m.in. zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki kształtowania, zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, zasady i warunki funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych a także zasady działalności organów właściwych w sprawach gospodarki paliw i energii. Komentowana ustawa - Prawo energetyczne zawiera zarówno normy właściwe dla prawa prywatnego jak i prawa publicznego. Dotyczy to stosunków prawnych jakie zachodzą pomiędzy jej adresatami, czyli odbiorcami i przedsiębiorstwami energetycznymi, które opierając się z natury na cywilnoprawnej podstawie podlegają administracyjnoprawnemu oddziaływaniu regulatora rynku - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komentarz zawiera przepisy implementujące dyrektywy tzw. III pakietu liberalizacyjnego, zawartego m.in. w Dyrektywie Parlamentu i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę 2003/54/WE oraz Dyrektywie Parlamentu i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej Dyrektywę 2003/55/WE. Komentarz jest skierowany zarówno do praktyków obrotu gospodarczego dokonywanego na rynku paliw i energii, a w szczególności dla radców prawnych i adwokatów, którzy tradycyjnie świadczą pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, jak również dla teoretyków prawa i samych studentów w ramach nauczania przedmiotu publiczne prawo gospodarcze, prawo energetyczne albo regulacja sektorów infrastrukturalnych.