Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych

Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd potrzeba zapewnienia w związku z takimi wydarzeniami bezpieczeństwa i porządku publicznego ma wymiar ogólnospołeczny a także dotyczy każdej osoby, która w nich uczestniczy. Naruszenia w tym zakresie mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej zarówno za przestępstwa, w jaki sposób i wykroczenia uregulowane w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Głównymi obszarami tematycznymi poruszonymi w opracowaniu są:
- przemiany unormowań tworzących system bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce,
- analiza zakresu i źródeł obowiązków podmiotów przestępstw przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych,
- zakres penalizacji zachowań uczestników imprez masowych, służb porządkowych i informacyjnych, organizatorów imprez masowych oraz podmiotów zobowiązanych,
- realne i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego determinowane popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu imprezy masowej. Opracowanie może być przydatne zarówno dla praktyków (policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych), w jaki sposób i teoretyków prawa karnego. Adresatami książki, ze względu na jej multidyscyplinarny charakter, są również m.in. organizatorzy imprez masowych, zarządcy i pracownicy klubów sportowych, a także organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Jako całość przygotowana monografia charakteryzuje się bardzo rozległym spojrzeniem. Wywody są szczegółowo argumentowane i dokumentowane w oparciu o sporą bazę normatywną, literaturę i orzecznictwo, nieograniczone do materiału współczesnego, ale i z kompetentnym wykorzystaniem dorobku oraz doświadczeń z przeszłości. Warto także podkreślić, że monografia autorstwa Cezarego Kąkola zawiera nie tylko osiągnięcia szeroko rozumianej dogmatyki prawa karnego, ale także dogmatyki prawa wykroczeń, prawa administracyjnego i kryminologii. dr. hab. Tomasza Kalisza, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego