Postępowanie restrukturyzacyjne Komentarz praktyczny

Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych
Cena 112.24 zł Katalogowa 149 zł

Książka zawiera wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia praktyczne aspekty zastosowania przepisów ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 978 ze zm.).
Komentarz podzielony jest zasadniczo na trzy części:

Część I komentarza to praktyczny komentarz zawierający przybliżenie takich zagadnień, jak:
- cele i czynniki sukcesu restrukturyzacji;
- definicja biznesowa a ustawowa restrukturyzacji;
- koncepcja ustawy i grono podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną;
- sytuacje uprawniające do skorzystania z ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, z położeniem szczególnego nacisku na definicję zagrożenia niewypłacalnością i praktyczne metody umożliwiające stwierdzenie tego stanu;
- kluczowe pojęcia związane z ustawą, organy postępowania, uczestnicy postępowania, istota układu – skutki zawarcia, zatwierdzenie, zmiany i uchylenie; pomoc publiczna, której ranga i znaczenie dla wdrożenia przepisów ustawy jest niedoceniona, z tego względu temat został potraktowany bardzo szczegółowo. Książka zawiera liczne przykłady, które ułatwią Czytelnikowi zrozumienie i interpretację prezentowanych pojęć, w szczególności dotyczących parametrów ekonomicznych.

Część II komentarza to przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Zawierają one prezentację sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, koncepcję biznesową restrukturyzacji, uzasadnienie wyboru danego postępowania, a następnie przedstawiona jest przykładowa dokumentacja, która jest niezbędna dla każdego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Celem Autorów jest przybliżenie wiedzy o rozwiązaniach przyjętych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne i budowanie świadomości, że wcześniejsza reakcja przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe zdecydowanie zwiększa szansę na powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Publikacja ma bardzo praktyczny wymiar i jest adresowana zarówno do przedsiębiorców, w jaki sposób i sędziów, doradców restrukturyzacyjnych a także ekspertów zajmujących się sytuacjami kryzysowymi w firmach.