Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Cena 92.48 zł Katalogowa 129 zł

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasowymi i nowymi konstrukcjami a także do nieuchronnych trudności interpretacyjnych.
Komentarz wyjaśnia zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, wskazanie zagadnień dyskusyjnych pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania.
Komentarz zawiera zmiany w prawie:
- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) zmienia: art. 3a. Zmiana obowiązuje od 1 lutego 2015 r.
- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211) zmienia: art. 1a pkt 4 i 9, art. 5 § 1 pkt 4, art. 107 § 4 pkt 3, art. 111d § 1 pkt 2. Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.
Komentarz jest skierowany do prawników i pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, W jaki sposób również do sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, pracowników nauki, studentów kierunków prawo i administracja. Będzie także przydatna przedsiębiorcom i innym osobom, wobec których jest prowadzona egzekucja administracyjna.
Stan prawny: 1 lipca 2015 rok