Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym

"rozwodowym" procesie kościelnym - analiza prawnoporównawcza
Cena 116.32 zł Katalogowa 119 zł

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą monograficznego przedstawienia w polskiej literaturze prawniczej aspektu dowodowego rozwiązywania małżeństwa z perspektywy cywilnego procesu rozwodowego w jaki sposób i procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będącego w istocie rozwodem kościelnym. W książki omówiono funkcje i cele obu procesów a także zasady odnoszące się do postępowania dowodowego na obu obszarach. Na ile było to możliwe omówiono zarówno cywilne, w jaki sposób i kościelne postępowanie dowodowe w aspekcie porównawczym w odniesieniu do obu procesów małżeńskich przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Odrębnie też omówiono poszczególne środki dowodowe, wskazując na podobieństwa w jaki sposób i różnice zachodzące między omawianymi w monografii procesami. Autorka nie tylko starała się możliwie szeroko przedstawić opisywane zagadnienie, ale również zaprezentować swoje stanowisko de lege ferenda, które ma walor uniwersalny, odnoszące się praktycznie do każdego procesu. Prezentowana monografia zasługuje na uwagę teoretyków i praktyków zarówno prawa świeckiego, w jaki sposób i kanonicznego, a także odgrywa rolę w perspektywie prac nad powstaniem nowego Kodeksu postępowania cywilnego. MONOGRAFIE PRAWNICZE