POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

Cena 32.10 zł Katalogowa 39,9 zł

Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik będzie miał do dyspozycji komplementarną całość, wprowadzającą w problematykę krajowego (publicznego) i wspólnotowego prawa gospodarczego. W odniesieniu do części I owej całości - autor ma pełną świadomość, że w nadanym jej kształcie wykracza ona całkowicie poza powszechnie przyjętą konwencję podręcznika, wyłamuje się z tradycyjnego schematu zwłaszcza podręcznika dla danej dziedziny prawa, jaki systemowo prezentuje odpowiednie rozwiązania prawne, i systematycznie charakteryzuje dokładnie aktualny stan prawny w danym zakresie, w tym przypadku - polskiego prawa gospodarczego publicznego. Przy tak dużej niestabilności stanowienia prawa, autor przyjął zupełnie nową koncepcję formuły książki poświęconej podstawowym zagadnieniom prawa gospodarczego publicznego, a zarazem książki, która ma stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów kierunku w szczególności Administracja, do przedmiotu administracyjne prawo gospodarcze, ale również prawo gospodarcze publiczne na kierunkach ekonomicznych i studiach z zakresu Marketing i Zarządzanie a także Europeistyka. Formuła ta wyrażona została w konstrukcji niniejszej książki. Jej część pierwsza - omawia podstawowe kategorie pojęciowe związane z kształtowaniem się prawa gospodarczego publicznego. Istotne novum przynosi część II książki. W tej właśnie części złamany jest typowy kanon tradycyjnego podręcznika. Zaprezentowany mianowicie został w szczególny sposób proces zmian legislacyjnych odnoszących się do polskiego prawa gospodarczego publicznego. Jest generalną zasadą, że integralną częścią każdego projektu każdej ustawy jest "uzasadnienie" merytoryczne. Jest to najbardziej podstawowa wykładnia całej "filozofii" danego projektu ustawy, "uzasadnienie" jest wykładem głównego sensu projektowanych zmian prawa w danym zakresie, wyjaśnieniem przyjętych w projekcie podstawowych kategorii i instytucji prawnych. Uzasadnienie wnioskodawcy (czyli tego organu rządowej administracji, który przygotowuje dany projekt ustawy, a tym organem jest minister właściwy) ma podstawowe znaczenie dla poznania głównych intencji przyświecających projektowanej zmianie prawa. Tak więc w części tej przedstawiono (w rozdziałach III-V) tekst trzech uzasadnień: 1. do projektu ustawy-Prawo działalności gospodarczej; 2. do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; oraz 3. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw w wersji rekomendowanej przez Komitet Rady Ministrów 4 sierpnia 2006 r. na posiedzenie Rady Ministrów.