Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce

rachunkowość podstawy rachunkowości książka prawo Polityka rachunkowości jest ważnym dokumentem w rachunkowości jednostek gospodarczych. Obowiązek jej posiadania wynika wprost z ustawy o rachunkowości także z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stanowi ona dokumentację wybranych i stosowanych przez podmiot rozwiązań w systemie rachunkowości dopuszczonych ustawą o rachunkowości mających umożliwić wymaganą próba sprawozdań finansowych. Przyjęte w polityce rachunkowości rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę aktywności danej jednostki także umożliwiać sporządzanie w terminie nie tylko aktualnych jednostkę sprawozdań finansowych, jakkolwiek podobnie deklaracji podatkowych także zapewniać kontrolę majątku jednostek. Ponadto powinny uwzględniać potrzeby jednostki w zakresie bieżącej analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej także umożliwiać sprawowanie skutecznej kontroli dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych w związku z prowadzoną przez jednostkę działalnością.
W praktyce jednostki gospodarcze przywiązują różną wagę do polityki rachunkowości. Podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, mają w wyższym stopniu dopracowaną, uwzględniającą specyfikę ich aktywności politykę rachunkowości. Natomiast w małych i średnich jednostkach, których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, księgowość wynikająca z polityki rachunkowości jest wyjątkowo dostosowana do prawidłowego rozliczania podatków z Urzędem Skarbowym.
Redaktorzy