Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce

rachunkowość podstawy rachunkowości książka prawo Polityka rachunkowości jest ważnym dokumentem w rachunkowości jednostek gospodarczych. Obowiązek jej posiadania wynika wprost z ustawy o rachunkowości dodatkowo z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Stanowi ona dokumentację wybranych i stosowanych poprzez podmiot rozwiązań w systemie rachunkowości dopuszczonych ustawą o rachunkowości mających zapewnić wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Przyjęte w polityce rachunkowości rozwiązania powinny uwzględniać specyfikę działalności danej jednostki dodatkowo umożliwiać sporządzanie w terminie nie tylko wiążących jednostkę sprawozdań finansowych, aliści również deklaracji podatkowych dodatkowo zapewniać kontrolę majątku jednostek. Ponadto powinny uwzględniać potrzeby jednostki w zakresie bieżącej analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej dodatkowo umożliwiać sprawowanie skutecznej kontroli dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych w związku z prowadzoną poprzez jednostkę działalnością.
W praktyce jednostki gospodarcze przywiązują różną wagę do polityki rachunkowości. Podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu poprzez biegłego rewidenta, mają w wyższym stopniu dopracowaną, uwzględniającą specyfikę ich działalności politykę rachunkowości. Natomiast w małych i średnich jednostkach, których sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu poprzez biegłego rewidenta, księgowość wynikająca z polityki rachunkowości jest przede wszystkim dostosowana do prawidłowego rozliczania podatków z Urzędem Skarbowym.
Redaktorzy