Polityka rachunkowości najczęstsze błędy

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/17
Cena 55.37 zł Katalogowa 63 zł

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości a także planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 – UWAGA NOWE WYJAŚNIENIE! ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej bez paragrafu 492 dotyczącego rozliczeń VAT ? Nowa kwota bazowa do ustalenia wysokości dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej ? Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości ? Zmiany w uofp – wyłączenia obowiązku uzyskania opinii prawnej Prokuratorii Generalnej ? Poszerzenie kręgu podmiotów, w których obowiązkowo przeprowadza się audyt wewnętrzny ? Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ? Nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości – zamiana składnika aktywów niepieniężnych Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Wyjaśnienia urzędowe – zasady inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w bibliotekach gminnych, będących instytucjami kultury, wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej W jaki sposób klasyfikować? ? Zakup preparatów przeciwko kleszczom i komarom dla pracowników zakładu – paragraf 421, 428 czy inny? ? Odprawa z tytułu odwołania członka zarządu – paragraf 302 czy 401? ? Badania laboratoryjne – paragraf 430 czy 439? ? Faktura za zamontowanie hydrantów, drobne remonty ? Naprawa monitoringu – paragraf 427 czy 430? ? Udrożnienie rowu – paragraf 430 czy 470? Instruktaż ? Instruktaż – Rozliczenie kosztów budowy parkingu i ogrodzenia wokół budynku Z doświadczenia księgowej ? Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Polityka rachunkowości – uproszczenia, instrukcje, dostępność Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych miesiąca ? Usunięcie szkody w środku trwałym a odszkodowanie ? Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Nieprawidłowe dokonywanie poprawek w księgach rachunkowych jednostki ? Naruszenie zasad kontroli zarządczej w zakresie częstotliwości inwentaryzacji gotówki ? Nieprawidłowa ewidencja umorzenia pożyczki ? Zastosowanie niewłaściwej metody inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy ? Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy Rozwiązanie Wakacyjnej krzyżówki dla księgowych z nagrodami ? ROZWIĄZANIE Wakacyjnej krzyżówki dla księgowych z nagrodami Spis treści dodatku: Zestaw testów kontrolnych. Błędy w polityce rachunkowości ? ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH – Błędy w polityce rachunkowości