Polityka rachunkowości 2014 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych

Najbardziej aktualna pozycja na rynku. zawiera najświeższe przemiany w prawie. W pożyteczny sposób omawia aktualne normy ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa rozkład przykładów rozlicznych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ujawnia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.