Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Polityka rachunkowości 2012 w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. zawiera zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw nr 22, poz. 121). Dzięki niej dostosujesz sposób prowadzenia ewidencji w jednostce do nowych zasad wynikających z rozporządzenia z 19 stycznia 2012 r., zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzisz zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości, bez problemów opracujesz prawidłowy planu kont. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwi odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków. Polityka rachunkowości 2012 to nieoceniona pomoc dla skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.