Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Cena 211.78 zł Katalogowa 304,5 zł

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu a także rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.
Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).
Komentarz do każdej grupy kont obejmuje:
- informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
- sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
- zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów (tam, gdzie jest to wskazane),
- przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
- wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych,
- wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.