Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi

Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont
Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kategorii jednostek mikro a także możliwości stosowania wielu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (m.in. w zakresie wyceny aktywów i pasywów, tworzenia odpisów aktualizacyjnych) oraz sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.
Uwzględniono zmiany wynikające z aktualizacji ustaw: o podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Zaprezentowano również aktualne interpretacje organów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem różnic wynikających z prawa bilansowego.
Opracowanie wzbogacono o wiele nowych kont ułatwiających prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Dostosowano także nazwy kont w zespole 7 dotyczących sprzedaży produktów (konta 701-710) do aktualnych realiów gospodarczych.
Komentarz do wielu kont uzupełniono o przykłady liczbowe ułatwiające zrozumienie niektórych zagadnień księgowych, np.: wycena aktywów oraz zobowiązań finansowych w skorygowanej cenie nabycia (konto 030), zasady rozliczania zmiany stawek amortyzacyjnych (konto 071), uproszczone metody ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (konto 649).

Integralną częścią komentarza do planu kont jest suplement elektroniczny (w formie pliku PDF), z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
Precyzyjny wywód, całościowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej książki, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, W jaki sposób i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.