Płace od A do Z w 2017 roku

Płace w 2017 roku od podstaw dla praktyków i kursantów

Najlepszy podręcznik w 2017 roku na temat płac w 2017 roku. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac

Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2017 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk a także wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. Dodatkowo w książce znajdziesz wiele pytań wraz z odpowiedziami. Pytania te były zadawane przez pracowników działów płacowych na prowadzonych przez autorkę szkoleniach. Pokazują z jakimi problemami borykają się płacowcy i w jaki sposób problemy te należy rozwiązać.
Monika Cieślak ze szczególną uwagą potraktowała kwestie, dla których brak jest jednoznacznych uregulowań w przepisach oraz zagadnienia sprawiające trudności nawet ekspertom z wieloletnim doświadczeniem. Wyjaśniając wątpliwości, przywołuje orzeczenia sądów oraz indywidualne interpretacje wydane przez organy podatkowe i ZUS. Pokazuje zmieniane przez organy kontrolne interpretacje przepisów, aktualnie przyjęte rozwiązania oraz argumenty przemawiające za stosowaniem konkretnego podejścia do kontrowersyjnych kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Książka Płace od A do Z w 2017 zawiera odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym związanych z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze.

Uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z 2016 roku i lat poprzednich.

Na początku autorka wyjaśnia, krok po kroku, technikę naliczania wynagrodzeń. Przedstawia metodę wyliczania poszczególnych składników wynagrodzenia w różnych systemach wynagrodzeń:
- czasowym (miesięcznym, godzinowym),
- akordowym,
- prowizyjnym,
- mieszanym.

Następnie autorka książka Płace 2017 omawia umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło, zlecenia, przechodzi do szczegółowego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania pracowników, zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę W jaki sposób i na podstawie itd.).
Wybrane tematy omówione w książce Płace od A do Z w 2017:
- procedura naliczania wynagrodzeń,
- naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,
- sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,
- naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,
- potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,
- nowe regulacje dotyczące ZFŚS
- obowiązek stosowania stawki godzinowej 13 zł/h

Książka to jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorki rozwiązań problemów płacowych. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Spis treści
Wykaz skrótów
1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 roku
2. Obowiązki na przełomie roku 2016 i 2017
3. Umowa o pracę
4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika
6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia
7. Dwie listy płac w jednym miesiącu
8. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
10. Zaliczka na podatek dochodowy
11. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
12. Podróże służbowe
13. Pracownik oddelegowanego w UE i ryczałtowe opodatkowanie umów cywilnoprawnych
14. Umowa zlecenia i umowa o dzieło
15. Kontrakt menedżerski
16. Umowa o praktykę absolwencką
17. Wynagrodzenie członka zarządu
18. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej
19. Błędy w naliczaniu płac i inne problemy
20. Kontrole
21. Korekty listy płac
22. Formularze podatkowe