PIT CIT ryczałt 2018 Podatki część 1

Cena 25.06 zł Katalogowa 29,9 zł

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej a także wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych.

Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

- podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach,
- wprowadzenie ulgi na złe długi,
- rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł,
- podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych,
- umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych.

W 2018 r. ograniczona zostanie również opcja korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu.

Książka zawiera:

- ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
- wybrane rozporządzenia wykonawcze,
- komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.