Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok

Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, które wejdą w życie w 2019 r., ale także tych, które weszły, bądź wejdą w życie w drugiej połowie 2018 r. Autorzy dokonują wykładni dokonanych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów praktycznych. Szczegółowo omówiono zatem konsekwencje wprowadzenia do systemu prawnego:
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018, poz. 1629); wprowadzenie nowych rozwiązań normatywnych w zakresie praw i obowiązków następców prawnych a także podmiotów przekształconych, czy też zmian w instytucji zawieszenia postępowania;
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1499); zmiany w zakresie przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, m.in. określenie funkcji STIR, problematyka analizy ryzyka, blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, a także kar pieniężnych;
- ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771);
- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540);
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544);
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693).