Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz

Cena 240.74 zł Katalogowa 329 zł
Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej, wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego - omówili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego a także kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na te regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów. W opracowaniu zawarto najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Mają one na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a o.p. lub stanowić nadużycie prawa.
W dziesiątym wydaniu komentarza zwrócono uwagę na takie tematy, jak:
- interpretacje przepisów prawa podatkowego,
- właściwość organów podatkowych,
- zabezpieczenie zobowiązań podatkowych,
- postępowanie w sprawie nadpłat,
- orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców,
- odpowiedzialność wspólników spółek i członków niektórych zarządów spółek za zaległości podatkowe,
- klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
- udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym,
- kontrola podatkowa,
- wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.
W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.
Książka przeznaczona jest dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.
Stan prawny: 1 września 2017 r.