Ordynacja podatkowa 2017 poradnik dla praktyków + płyta CD

Cena 144.66 zł Katalogowa 169 zł
Zobacz komentarz do ordynacji podatkowej

W 2015 i 2016 roku kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego a także postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły również zapowiadane od dawna przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw. Istotnymi wyróżnikami tej książki są:

- 43 praktyczne artykuły omawiające poszczególne zagadnienia Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian w przepisach, które obowiązują od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r., 15.7.2016 r., 1.1.2017 r., 1.3.2017 r., 1.7.2017 r.
- 39 wzorów dokumentów na płycie CD,
- omówienie trudnych i kontrowersyjnych tematów, takich jak: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, zmiany w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego, nowe pełnomocnictwa w praktyce,
- praktyczne ujęcie stosowania przepisów zarówno z punktu widzenia podatników, pełnomocników, W jaki sposób i organów,
- tekst ustawy – Ordynacja podatkowa w wersji na 1.1.2017 r. z uwzględnieniem zmian, jakie wchodzą w życie od 1.3.2017 r. oraz 1.7.2017 r.


Nowelizacje wprowadzają:

- wyodrębnienie trzech kategorii pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i do doręczeń z określeniem zasad działania poszczególnych pełnomocników oraz sformalizowaniem dokumentu pełnomocnictwa,
- zmiany w zakresie przepisów o doręczeniach, w szczególności wprowadzenie zasady doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom drogą elektroniczną,
- nowe uprawnienia organów podatkowych w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących dochodów nieujawnionych,
- zasadę in dubio pro tributario nakazującą rozstrzygnie wątpliwości dotyczących stanu faktycznego na korzyść podatnika,
- obowiązek sporządzania i przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- zwiększenie uprawnień organów w zakresie prowadzenia tzw. kontroli krzyżowych, w szczególności opcja domagania się od kontrahentów podatnika przekazania dokumentacji w formie elektronicznej,
- zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę poprzez wskazanie terminu, w którym złożenie korekty deklaracji umożliwia stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę (przed nowelizacją nie obowiązywał termin umożliwiający skorzystanie z obniżonych odsetek za zwłokę),
- nowe sposoby płatności podatku, np. w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, w instytucji pieniądza elektronicznego oraz obowiązek ponoszenia przez podatnika kosztów opłat i prowizji w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego,
- możliwość zapłaty podatku przez inny podmiot niż podatnik, np. małżonka lub dzieci podatnika lub inny podmiot jeżeli kwota podatku nie przekracza 1000 zł,
- nowe zasady stwierdzania nadpłaty poprzez wprowadzenie obowiązku określenia w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania podatkowego (przed nowelizacją określenie wysokości zobowiązania podatkowego stanowiło w odrębnej decyzji),
- zmiany i ograniczenia w zakresie kolejności stosowania form zwrotu nadpłaty,
- likwidację obowiązku pisemnego uzasadnienia składanej korekty deklaracji,
- możliwość zastosowania kary porządkowej w ramach czynności sprawdzających,
- podniesienie wysokości kwoty zobowiązania podatkowego oraz kwoty nadpłaty będącej wynikiem korekty deklaracji dokonanej przez organ podatkowy - do kwoty 5000 zł (przed nowelizacją obowiązywała kwota 1000 zł),

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Ordynacja podatkowa 2017 Praktyczne wyjaśnienia do poszczególnych zagadnień ustawy
Dzięki tej książki dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak organ podatkowy powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika,
- Jak wyglądają nowe zasady występowania o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,
- Kiedy zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową może się przedawnić,
- Czy można zapłacić podatek za inną osobę i w jakiej wysokości,
- Jak rozłożyć zaległość podatkową na raty,
- Dlaczego warto sporządzać uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowej pomimo zniesienia takiego obowiązku,
- W jaki sposób członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
- Kiedy pełnomocnik odpowie za zaległości podatkowe swojego mocodawcy,
- Na kim ciąży obowiązek sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
- Do jakich transakcji znajdzie zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
- Jakie elementy powinno zawierać prawidłowo sporządzone odwołanie od decyzji podatkowej,
- Kiedy można ustanowić pełnomocnika szczególnego, a kiedy ogólnego,
- Czy organ podatkowy może odstąpić od obowiązku doręczania pism drogą elektroniczną profesjonalnemu pełnomocnikowi,
- Jak prawidłowo sformułować wezwanie kierowane do podatnika, na jakiej podstawie prawnej powinno być oparte i czego organ może się domagać, aby nie narazić się na zarzut nadużycia swoich uprawnień.
- Jak przebiega postępowanie podatkowe dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
- Z jakich źródeł organy podatkowe czerpią wiedzę o majątku podatnika i w jaki sposób podatnik może bronić się przez zarzutem posiadania dochodów nieujawnionych.