Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Cena 101.64 zł Katalogowa 128 zł

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2017 roku

Z książki polecanej przez księgarnię eksiazka.eu dowiesz się o ponad 130 orzeczeniach sądów oraz innych dokumentów wydanych przez organy i instytucje państwowe, co pomoże pracownikom i kierownikom jednostek rozwiązać wiele problemów dotyczących odsetek.

W książce szeroko wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym a także niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie.
Autor książki wskazuje również okoliczności, w których jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, W jaki sposób ograniczyć tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej i wskazuje, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Drugie wydanie książki zostało wzbogacone o szczegółowe omówienie zasad ewidencji księgowej odsetek od kredytów i pożyczek oraz źródeł finansowania wydatków na ich zapłatę. Nowością jest wyjaśnienie, jak stosować przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Opracowanie zawiera ponad 130 orzeczeń sądów oraz innych dokumentów wydanych przez organy i instytucje państwowe, co pomoże pracownikom i kierownikom jednostek rozwiązać wiele problemów dotyczących odsetek.
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i zobowiązań sprawiają wiele problemów pracownikom jednostek. Najtrudniejsze jest często ustalenie charakteru prawnego danej należności. W rozwikłaniu tej i wielu innych skomplikowanych kwestii pomoże drugie wydanie jedynego na polskim rynku opracowania na temat odsetek w jednostkach sektora finansów publicznych.