Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach

Cena 39.58 zł Katalogowa 49 zł

Odpowiedzialność za jakość świadczenia w wybranych umowach (miękka)

Objaśnienie skrótów Wstępne wiadomości o obrocie handlowym Rynek jako kategoria ekonomiczna Pojęcie obrotu i jego rodzaje Umowy zobowiązaniowe jako główny instrument obrotu gospodarczego Uczestnicy obrotu CZĘŚĆ I WYBRANE UMOWY OBROTU GOSPODARCZEGO Rozdział I. Sprzedaż - umowa przenosząca prawa Funkcje, rodzaje a także podstawowe źródło uregulowania sprzedaży Forma umowy sprzedaży Elementy przedmiotowo istotne i charakter prawny sprzedaży Przedmiot sprzedaży Podstawowe obowiązki kupującego Szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Sprzedaż konsumencka Szczególne rodzaje sprzedaży Sprzedaż na raty Zastrzeżenie prawa własności i sprzedaż na próbę Prawo odkupu Prawo pierwokupu Rozdział II. Umowy zawierane w lokalu przedsiębiorcy, poza lokalem przedsiębiorcy i na odległość Umowy zawierane w lokalu przedsiębiorcy Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy Uprawnienia konsumenta Wyłączenia w stosowaniu ustawy Umowy zawierane na odległość Umowy zawierane na odległość w prawie polskim Uprawnienia konsumenta Termin realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy Obowiązki sprzedawcy Wyłączenia w stosowaniu ustawy Wyłączenia fakultatywne Wyłączenia obligatoryjne Rozdział III. Niedozwolone klauzule umowne Niedozwolone klauzule umowne w prawie polskim Niedozwolone klauzule umowne w orzecznictwie sądu polskiego i sądów europejskich (wybrane orzeczenia) CZĘŚĆ II ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA W PODSTAWOWYCH UMOWACH OBROTU GOSPODARCZEGO Rozdział I. Odpowiedzialność za jakość świadczenia w umowach sprzedaż; (z wyłączeniem sprzedaży konsumenckiej) Rękojmia Rękojmia za wady fizyczne Pojęcie wady fizycznej Uprawnienia kupującego Odstąpienie od umowy Wydanie rzeczy innej wolnej od wad Obniżenie ceny Usunięcie wady Rękojmia za wady prawne Terminy zgłaszania i załatwianie reklamacji Wykonanie zastępcze Rozdział II. Rękojmia w umowach szczególnych Rękojmia w umowach leasingowych Uprawnienia korzystającego Skutki uchybienia terminowi Rękojmia w umowach sprzedaży na raty Rękojmia w przypadku przewłaszczenia rzeczy Rękojmia przy sprzedaży zwierząt Rękojmia wad dzieła Pojęcie dzieła Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie Nieterminowe wykonanie Wady dzieła Skutki utraty dzieła Odpowiedzialność lombardu za wady rzeczy sprzedanej Odpowiedzialność komisu za wady rzeczy sprzedanej Umowa komisu Odpowiedzialność za wady Rozdział III. Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową (sprzedaż konsumencka) Pojęcie konsumenta Zakres przedmiotowy ustawy Obowiązki sprzedającego Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność produktu z umową Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy Uprawnienia kupującego Nadmierność kosztów naprawy bądź wymiany Naprawa bądź wymiana na rzecz inną Odstąpienie od umowy bądź obniżenie ceny Postępowanie reklamacyjne Gwarancja jakości Odpowiedzialność za niezgodność produktu z zapewnieniami zawartymi w reklamie Rozdział IV. Umowy sprzedaży w Konwencji Narodów Zjednoczonych Zakres stosowania Konwencji Zawarcie umowy Sprzedaż towarów Odpowiedzialność sprzedawcy Środki ochrony prawnej w razie naruszania umowy przez sprzedającego.. Obowiązki kupującego Odbiór towarów Fragmenty Konwencji - zwolnienia CZEŚĆ III PROBLEMATYKA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. WYBRANE ZAGADNIENIA Wprowadzenie Uwagi ogólne na temat organizacji i struktury sądownictwa Rozdział I. Właściwość sądu Pojęcie i kryteria ustalania właściwości Właściwość miejscowa Właściwość rzeczowa Właściwość funkcyjna Rozdział II. Czynności procesowe Czynności procesowe w ogólności Pisma procesowe Rozdział III. Terminy Pojęcie i rodzaje terminów Skutki przekroczenia terminu Przywrócenie terminu Rozdział IV. Doręczenia Rozdział V. Koszty postępowania cywilnego Uwagi ogólne Zwolnienie od kosztów sądowych Zwrot kosztów procesu Rozdział VI. Pełnomocnictwo procesowe Rozdział VII. Postępowanie dowodowe Reguły postępowania dowodowego Środki dowodowe Rozdział VIII. Wybrane zagadnienia związane z orzeczeniami sądu oraz środkami zaskarżenia Orzeczenia sądu Środki zaskarżenia Rozdział IX. Postępowanie odrębne Uwagi ogólne Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych Ogólna charakterystyka postępowań w sprawach nakazowych i upominawczych Postępowanie nakazowe Postępowanie upominawcze Postępowanie uproszczone Rozdział X. Sądownictwo polubowne Rozstrzyganie sporów konsumenckich poza sądami powszechnymi Udział organizacji konsumenckich w realizacji praw konsumenckich przed sądami powszechnymi i w innych postępowaniach Wykaz literatury