Obrót wierzytelnościami Monografie

Cena 51.35 zł Katalogowa 69 zł

Monografia Obrót wierzytelnościami to Książka, w której przedstawiono w prosty i usystematyzowany sposób instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami. W zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej książki Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne postacie ograniczeń obrotu wierzytelnościami, opisuje instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu), a także przenoszenie wierzytelności wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, listów zastawnych, bonów skarbowych). Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom obrotu wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa zastawu a także problematyce skutków niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności. Monografia adresowana jest do sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także do pracowników sektora bankowego i instytucji finansowych.