Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Cena 128.39 zł Katalogowa 178,5 zł

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911). Jest to podstawowy akt prawny dla każdego księgowego jednostki sfery finansów publicznych – określa zasady ewidencji operacji gospodarczych, sposób konstrukcji sprawozdań finansowych i zakres prezentowanych w nich danych.
Książka zawiera:
- omówienie przepisów nowego rozporządzenia,
- analizę zmian i porównanie nowych regulacji z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem z 5 lipca 2010 r.,
- pełny tekst nowego rozporządzenia.

Zmiany przepisów, jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, wynikają z:
- obowiązku dostosowania zasad rachunkowości do zmian przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 z późn. zm.),
- konieczności doprecyzowania przepisów w obszarach wskazywanych przez jednostki stosujące wytyczne rozporządzenia w praktyce,
- realizacji wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, tzw. eIDAS.

Ponadto w nowym rozporządzeniu wprowadzono wiele zmian o charakterze technicznym, redakcyjnym i porządkującym.