Nomenklatura scalona (CN)

Od 2019 roku niezbędna dla potrzeb podatku VAT
Cena 171.19 zł Katalogowa 204,75 zł

Rząd pracuje nad nową matrycą VAT. Już wkrótce podstawą identyfikacji staną się w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN.

Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej a także w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282, z dnia 31.10.2017 r.).

Książka zawiera:
- Część pierwszą – Przepisy wstępne
- Część drugą – Tabela stawek celnych