Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Cena 122.96 zł Katalogowa 169 zł

Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy a także pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.
W niniejszym 3. wydaniu książki Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, zaktualizowano i uzupełniono komentarz oraz wzory pism procesowych uwzględniając najnowsze nowelizacje Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
Książka Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 11.3.2016 r. (Druk Sejmowy Nr 207, Sejm VIII Kadencji), których celem jest powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej (kontradyktoryjno-inkwizycyjnego modelu postępowania jurysdykcyjnego), w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu i które dotyczą, m.in.:

- możliwości usunięcia przez sąd drugiej instancji ewentualnych uchybień popełnionych przez sąd pierwszej instancji,
- możliwości zaskarżenia tzw. rozstrzygnięcia negatywnego,
- kwestii związanych z zakresem zaskarżenia,
- możliwości uchylenia zaskarżonego orzeczenia – jako rażąco niesprawiedliwego – niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w wypadkach stwierdzenia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, zakazu ne peius lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości,
- zmiany zakresu formalnej kontroli aktu oskarżenia,
- zapewnienia obrońcy i pełnomocnika tzw. osobie niezamożnej po weryfikacji jej stanu majątkowego i rodzinnego,
które wejdą w życie 15.4.2016 r.

I Część książki Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to praktyczny komentarz zawierający wskazówki dotyczące przygotowywania się adwokata i radcy prawnego do rozprawy oraz podejmowanej taktyki procesowej. Wszelkie uwagi na temat pracy adwokata i radcy prawnego przedstawione zostały w sposób praktyczny ze wskazaniem czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych, w toku prowadzenia spraw karnych.
Ponadto część ta zawiera liczne odesłania do II części książki – do poszczególnych wzorów pism procesowych
Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, jaki znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki adwokackiej i radcowskiej.
W niniejszej publikacji omówione zostały takie zagadnienia jak:

- adwokat i radca prawny w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia;
- prawne aspekty obrony i występowania w charakterze obrońcy w sprawie karnej; wpis na listę adwokatów i radców prawnych;
- powstanie i ustanie stosunku obrony, a także jej odmowa;
- obowiązki obrońcy w postępowaniu przygotowawczym oraz w trakcie stosowania środków zapobiegawczych;
- klauzula „ściśle tajne”;
- warunkowe umorzenie postępowania karnego;
- udział w czynnościach po zamknięciu postępowania przygotowawczego, a przed rozpoczęciem przewodu sądowego przed sądem pierwszej instancji;
- udział obrońcy w rozprawie głównej (tj.: przesłuchanie oskarżonych, świadków i biegłych, a także eksperyment procesowy);
- udział obrońcy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym;
- wznowienie postępowania karnego;
- udział obrońcy w postępowaniu wykonawczym; warunkowe przedterminowe zwolnienie.
II Część publikacji to niezwykle praktyczny element tej publikacji a mianowicie wzory poszczególnych pism procesowych, do których Czytelnik znajdzie odesłania w części I – praktycznym komentarzu.
W publikacji zostały zamieszczone następujące wzory pism procesowych :

- zgłoszenie obrońcy,
- upoważnienie do obrony nieograniczonej,
- upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela prywatnego,
- upoważnienie do reprezentowania oskarżyciela posiłkowego,
- zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
- zażalenie na zatrzymanie,
- wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania względnie o zmianę środka zapobiegawczego,
- wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego,
- wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
- wniosek o wydanie opinii o oskarżonym za okres tymczasowego aresztowania,
- wniosek dowodowy,
- wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu warunkowego umorzenia postępowania,
- subsydiarny akt oskarżenia,
- odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi,
- wniosek o zwrot sprawy do prokuratury,
- wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego,
- zażalenie na zarządzenie Prokuratury Apelacyjnej dot. obrazy przepisów postępowania polegające na tym, że nie ma żadnego uzasadnienia formalnego dla udostępnienia obrońcy treści wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania,
- zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
- zażalenie na postanowienie dot. obrazy przepisów postępowania poprzez bezpodstawną odmowę udostępnienia wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego,
- wniosek o sporządzenie uzasadnienia,
- wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie,
- apelacja,
- odpowiedź na apelację karną,
- zażalenie na postanowienie dot. błędu w ustaleniach faktycznych,
- skarga kasacyjna od wyroku SO z powodu przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego,
- wniosek o wznowienie postępowania,
- wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Prezentowana publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodych adeptów zawodu prawniczego – adwokatów i radców prawnych, którzy na jej podstawie mogą uporządkować posiadaną przez siebie wiedzę, zrewidować poglądy na stosowane przez siebie techniki pracy i reprezentacji klientów. Jest to także pozycja bardzo przydatna dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy przed praktycznym wykonywaniem przyszłego zawodu powinni zdobyć wiedzę na temat charakteru podejmowanej działalności, a także sporządzania poszczególnych pism procesowych w sprawach karnych i zagadnień ogólnych dotyczących reprezentacji klienta na sali sądowej. Będzie również przydatna dla stron i innych uczestników postępowania karnego