MERITUM Prawo rodzinne

Prawo rodzinne zasady przyznawania świadczenia 500+

Książka przybliża zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa rodzinnego

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając problematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi a także przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa. W drugim wydaniu autorzy prezentują:

- zasady egzekwowania alimentów od rodziców przebywających za granicą,
- zasady przyznawania świadczenia "500+", również w kontekście zasiłków rodzinnych przyznawanych za granicą,
- zmiany dotyczące dłużników alimentacyjnych,
- rozszerzone, praktyczne omówienie (z licznymi przykładami) instytucji przysposobienia,
- nowe regulacje dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
- zmiany związane z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji (w tym m.in. uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, domniemanie pochodzenia dziecka),
- zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego związane z informatyzacją działań administracyjnych, przeniesienia ciężaru gromadzenia części danych - koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych - na organy administracji,
- nowe, szczegółowe wymogi formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych,
- nowe definicje "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu",
- rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych, w tym m.in.:
- - procesowe i nieprocesowe postępowanie w sprawach małżeńskich,
- - liczne przykłady spraw rozpoznawanych procesowo,
- - spory o przysposobienie,
- - sprawy z zakresu opieki,
- - spory o wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
- - postępowanie polubowne,
- - postępowanie mediacyjne i arbitrażowe.

Książka zawiera wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady, obrazujące "przełożenie" litery prawa na konkretne życiowe sytuacje.

Autorami książki są uznani specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, praktycy wykonujący zawody prawnicze, a także kuratorzy sądowi, szkoleniowcy.


Istotnymi walorami książki są:

- wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień,
- specjalny układ treści (podział na zwięzłe fragmenty) pozwalający na szybkie odszukanie potrzebnych informacji,
- czytelne podsumowanie omawianego tematu przez podanie podstawy prawnej, reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wykaz istotnej literatury przedmiotu,
- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych zagadnień,
- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji prawa w praktyce,
- zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów i pism ze wskazaniem sposobu ich prawidłowego wypełniania,
- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji, dzięki czemu można uniknąć zbędnych powtórzeń,
- uwypuklenie najistotniejszych informacji, pojęć poprzez zaznaczenie ich ramka i hasłem WAŻNE!,
- szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do zamieszczonych na marginesach w książce numerów (wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem),
- przyjazna szata graficzna, wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji.


Adresaci:
Książka skierowana jest do praktyków prawa (w tym do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), kuratorów sądowych - kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, samorządowych placówek wsparcia rodziny, ośrodków adopcyjnych oraz pracowników izb dziecka, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, poradni rodzinnych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także do funkcjonariuszy Policji i osób, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej.