Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Cena 111.17 zł Katalogowa 149 zł

Najbardziej aktualna, kompleksowa i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym – Książka z zakresu środków trwałych i a także WNiP w jednostkach finansów publicznych. Ponad 80 odpowiedzi na pytania z zakresu wyceny, ewidencji, inwentaryzacji amortyzacji, klasyfikacji środków trwałych oraz WNiP. W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” (Dz.Urz.MRiF z 2017 r. poz. 105). Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r. Ponadto należy pamiętać, że od 28.7.2016 r. obowiązuje stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie nowa klasyfikacja środków trwałych. Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w PKWiU. Nowe przepisy różnią się od poprzednio obowiązującej KŚT w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup czy też rozszerzenia opisu poszczególnych grup. W jaki sposób wskazuje GUS, zmiany dotyczą 16% spośród wszystkich pozycji zawartych w KŚT, jednak w dużej mierze odnoszą się do środków trwałych często występujących w jednostkach (np. zmiany dotyczące numeracji rodzaju „Zespoły komputerowe”). W praktyce jednostek sektora finansów publicznych zmiany więc mogą dotyczyć ok. 80% liczby obiektów inwentarzowych zważywszy na strukturę przedmiotową środków trwałych, w których z reguły przeważają meble (zmiana kodu rodzaju z 808 na 809 oraz zespoły komputerowe – zmiana kodu rodzaju 491 na 487).

Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadza ono zmiany m.in. w zakresie ewidencji środków trwałych.

W dniu 7.4.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa obowiązującym państwowe jednostki budżetowe (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 729). Rozporządzenie to co prawda nie dotyczy jednostek samorządowych, ale przy opracowywaniu wewnętrznych przepisów w zakresie gospodarowania składnikami majątku można się posiłkować jego zapisami. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady gospodarowania mieniem ruchomym, ze szczególnym uwzględnieniem wyłaniania z tego mienia majątku zbędnego i zużytego oraz postępowania z takim majątkiem

W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych

Książka została podzielona na osiem zakresów tematycznych, w których wyjaśniamy m.in.:

Jak można zastosować KSR 11 „Środki trwałe” w jednostkach finansów publicznych”,
Jak odróżnić środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe i jakie ma to znaczenie dla prowadzonej księgowości jednostki;
I. Wycena i ewidencja

Jakie są zasady uznawania składników majątkowych za środki trwałe (w tym ujawnianie środków trwałych) – w tym omówienie problematyki: warunek spełnienia wymogów, prawnych; części składowe, peryferyjne, dodatkowe; wynajem i dzierżawa nieruchomości;
Jak wycenić i zaksięgować środki trwałe oraz WNiP w zależności od źródeł ich pozyskania (nabycie ze środków trwałych, otrzymane w formie darowizny, nieodpłatnie otrzymane od innych jednostek itd.),
Jak wyceniać programy komputerowe, licencje, oprogramowanie użytkowe, koszt przystosowania programu komputerowego do zmienionych potrzeb użytkownika,
Jaki jest zakres kosztów kwalifikowanych do środków trwałych w budowie,
Jakie są możliwe do stosowania uproszczenia w wycenie środków trwałych,
Jakie są zasady amortyzacji środków trwałych oraz WNiP, 9) Jak odróżnić remont od ulepszenia,
Kiedy zaprzestać ujmowania środka trwałego w ewidencji księgowej,
Jak należy postępować przy wznowieniu odpisów amortyzacyjnych,
Jakie są zasady nabywania i pozbywania się majątku w jednostce (sprzedaż, likwidacja itd.), w tym jak wycenić i zaksięgować jakie zdarzenia księgowe,
II. Inwentaryzacja

Jakie są szczególne zasady inwentaryzacji środków trwałych oraz WNiP, w tym jak księgować różnice inwentaryzacyjne,
Jakie są zasady tworzenia i znakowania obiektów inwentarzowych,
Jakie są powiązania obiektów inwentarzowych z nową KŚT,
III. Klasyfikacja budżetowa

Jakie jest powiązanie kont bilansowych dotyczących środków trwałych z paragrafami klasyfikacji budżetowej,
Jakie są zasady klasyfikowania (klasyfikacja budżetowa) nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (np. Klasyfikacja nakładów na rozbudowę środka trwałego; Klasyfikacja wydatków związanych z eksploatacją środków trwałych);
Jakie są zasady klasyfikacji wydatków związanych z zakupem środków trwałych i licencji (np.: Klasyfikacja wydatku polegającego na montażu systemu monitoringu i alarmowego; Klasyfikacja wydatków związanych z remontem i wymianą części otrzymanego środka trwałego dokonywanych w celu uzyskania zdatności do użytkowania);
IV. Gospodarowanie majątkiem

Jak właściwie opracować instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie wraz z załącznikami;
Jak dokumentować obrót środkami trwałymi,
V. Klasyfikacja środków trwałych

Jak są zmiany w KŚT od 1.1.2018 r. w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów;
VI. Roczna Korekta VAT

Jak dokonać rocznej korekty odliczenia z zastosowaniem prewspólczynnika
W książce znajduje się również ponad 80 odpowiedzi na pytania podzielone zgodnie ze strukturą KSR 11:

Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
Wartość początkowa środka trwałego
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego
Amortyzacja środka trwałego
Zaprzestanie ujmowania środka trwałego
Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych
Specyfika obrotu
Specyfika inwentaryzacji środków trwałych