Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Książki i komentarze z prawa rodzinnego omawiają egzekwowanie alimentów, zasady przyznawania świadczenia 500+, pojęcia dłużnika alimentacyjnego, pieczy zastępczej, zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych. Książki zawierają wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady

KRiO kodeks komentarz - Prawo rodzinne i opiekuńcze komentarze 2017

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zap ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599140 Wydanie 2017

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawia ...

Zobacz Prawa i obowiązki małżonków
Prawa i obowiązki małżonków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076531 Wydanie 2017

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem \"podstawowych\". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją o ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583712 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń ...

Zobacz Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574420 Wydanie 2015

Na podstawie ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu\r\nw sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.\r\npoz. 1165) zostały dokonane istotne zmiany w ustawie z 26.10.1982 r.\r\no postępowaniu w sprawach nieletnich (o ...

Zobacz MERITUM Prawo rodzinne
MERITUM Prawo rodzinne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075343 Wydanie 2017

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odręb ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Wydanie 2017

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Prawo rodzinne Strzebinczyk
Prawo rodzinne Strzebinczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380924116 Wydanie 2016

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920781 Wydanie 2016

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępcz ...

Zobacz Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński
Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583934 Wydanie 2016

W ósmym wydaniu podręcznika prawniczego z prawa rodzinnego i opiekuńczego uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonane m.in.: ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. ...