Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2018

Książki i komentarze z prawa rodzinnego omawiają egzekwowanie alimentów, zasady przyznawania świadczenia 500+, pojęcia dłużnika alimentacyjnego, pieczy zastępczej, zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych. Książki zawierają wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady

KRiO kodeks komentarz - Prawo rodzinne i opiekuńcze komentarze 2018

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki mał ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zap ...

Zobacz Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników
Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588830 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o ...

Zobacz Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550427 Wydanie 2013

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381076814 Wydanie 2017

Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyję ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583712 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń ...

Zobacz Prawa i obowiązki małżonków
Prawa i obowiązki małżonków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076531 Wydanie 2017

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem \"podstawowych\". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją o ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Wydanie 2017

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599140 Wydanie 2017

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawia ...

Zobacz Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574420 Wydanie 2015

Na podstawie ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu\r\nw sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.\r\npoz. 1165) zostały dokonane istotne zmiany w ustawie z 26.10.1982 r.\r\no postępowaniu w sprawach nieletnich (o ...