Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Książki i komentarze z prawa rodzinnego omawiają egzekwowanie alimentów, zasady przyznawania świadczenia 500+, pojęcia dłużnika alimentacyjnego, pieczy zastępczej, zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych. Książki zawierają wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady

KRiO kodeks komentarz - Prawo rodzinne i opiekuńcze komentarze 2017

Zobacz Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu

Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550427 Wydanie 2013

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381076814 Wydanie 2017

Drugie, jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W publikacji zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyję ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583712 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zap ...

Zobacz Prawa i obowiązki małżonków
Prawa i obowiązki małżonków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076531 Wydanie 2017

Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem \"podstawowych\". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją o ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Wydanie 2017

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599140 Wydanie 2017

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 617–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to publikacja w szczegółowy sposób omawia ...

Zobacz Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325574420 Wydanie 2015

Na podstawie ustawy z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu\r\nw sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.\r\npoz. 1165) zostały dokonane istotne zmiany w ustawie z 26.10.1982 r.\r\no postępowaniu w sprawach nieletnich (o ...

Zobacz MERITUM Prawo rodzinne
MERITUM Prawo rodzinne

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075343 Wydanie 2017

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odręb ...

Zobacz Prawo rodzinne Strzebinczyk
Prawo rodzinne Strzebinczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380924116 Wydanie 2016

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o ...