Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Cena 131.26 zł Katalogowa 169 zł

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.

Niniejsze, 2 wydanie zawiera wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

W samym 2017 r. wprowadzono bardzo dużo zmian dotyczących podatków PIT i CIT, m.in.:

obniżenie stawki CIT do 15% dla małych podatników,
zmiany dotyczące ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową,
zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych a także obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej,
wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych,
nowe regulacje w zakresie kwoty wolnej od opodatkowania PIT,
wprowadzenie szerokiego pakietu rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej,
fundusze inwestycyjne zamknięte opodatkowane na nowych zasadach,
obniżony limit płatności gotówkowych,
zmiana zasad opodatkowania transakcji aportowych, polegających na wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego (dotyczą zarówno podatników PIT, W jaki sposób i podatników CIT).
Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej książki Autor przedstawia warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz także na podstawie kryteriów, jakie zostały sformułowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.

Prezentowane opracowanie stanowi całościowe omówienie zagadnień związanych z problematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu oraz interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego. Książka została podzielona na siedemnaście rozdziałów. Autor w szczególności odniósł się do:

kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: pojęcie kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),
warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku przez podatnika, udokumentowanie wydatku),
momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami),
szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),
odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie albo oddanych do nieodpłatnego używania),
strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),
wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a także związanych z wymianą udziałów oraz łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),
podatków i opłat (m.in.: podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu, podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),
kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),
rezerw oraz odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),
wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),
kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, koszt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej 20 000 euro),
wydatków na rzecz udziałowców oraz członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących jednocześnie wspólnikami),
kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),
funduszy i składek (m.in.: wpłaty na fundusz rekultywacji, wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).
Niniejsza publikacja skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod podatek dochodowy od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje także pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.