Koszty uzyskania przychodów w CIT

co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpretacje
Cena 124.11 zł Katalogowa 168 zł

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W książki omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.:
definicja kosztów,
zasady ich dokumentowania,
moment rozliczenia KUP,
zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach.
Ponadto w książce przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z:

nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzację),
zakupem samochodu osobowego,
przekazaniem darowizny,
wynagrodzeniami pracowniczymi,
spłatą pożyczek (kredytów),
nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (nowy limit),
funkcjonowaniem organów spółek,
regulowaniem zobowiązań podatkowych,
zapłatą odszkodowań i kar umownych,
działalnością badawczo-rozwojową,
kosztami reprezentacji.

Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym a także stanowiskami organów podatkowych. Dodatkowo w publikacji zawarto wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień (art. 15 i 16 ustawy o CIT). Stan prawny – 1 stycznia 2018 r., zawiera dużą nowelizację ustawy o CIT (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2175).