Komentarz do planu kont Augustowska Rup

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej zawiera zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).

Komentarz składa się z dwóch części:
- część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Komentarz do planu kont zawiera:
- obszerny komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
- wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Komentarzowi towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne.
Zmiany wprowadzone do XV wydania Komentarza:
- Zmiany w klasyfikacji i ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby rachunku zysków i strat w związku z likwidacją kategorii zysków i strat nadzwyczajnych – uwzględnienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia dot. rachunkowości budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
- Opisano nowe funkcje szeregu kont wynikające z powyższych zmian przepisów prawa.
Dodatkowo zaprezentowano i wyjaśniono merytorycznie ewidencję księgową:
- potrąceń wzajemnych wierzytelności jednostek budżetowych z innymi podmiotami spoza sektora finansów publicznych (co było tematem licznych zapytań Czytelników);
- sposobu funkcjonowania odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług oraz jego odzwierciedlenia w ewidencji księgowej;
- szczególne przypadki ewidencji nieruchomości w jednostkach budżetowych;
- kosztów produktów na własne potrzeby, przekazanych nieodpłatnie lub utraconych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych.