Komentarz do planu kont Augustowska

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Plan kont Komentarz Augustowska na 2017 rok

Książka wydawnictwa ODDK to podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.
Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej.
Wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r. poz. 24).

Komentarz składa się z dwóch części:
- część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
- część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan kont wyd. ODDK zawiera:
- rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
- wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany wprowadzone do najnowszego wydania komentarza do planu kont:
- aktualizacja związana z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 24), obowiązującą od 4 stycznia 2017 r.;
- wprowadzenie propozycji nowych księgowań związanych z obowiązkiem wdrożenia od 1 stycznia 2017 r. nowego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego – konieczność scentralizowania rozliczeń VAT i dostosowania zasady ewidencji księgowej;
- dodatkowo zaprezentowano i wyjaśniono merytorycznie ewidencję księgową:

- rozliczanie płatności dochodów budżetowych kartami płatniczymi przez petentów,
- rozliczanie programów społecznych (rodzinnych) związanych ze świadczeniami z programu „Rodzina 500+”,
- zasady ujęcia w ewidencji odsetek od kredytów i pożyczek (dodatkowe wyjaśnienia z uwagi na liczne nieporozumienia występujące w praktyce księgowej).

komentarz zawiera nowelizacje wielu aktów prawnych z zakresu gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i rachunkowości.

Stan prawny – 4 stycznia 2017 roku