Komentarz do planu kont

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości a także planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).

Komentarz składa się z dwóch części:
 • część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz zawiera:
 • rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
 • wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Komnetarzowi towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.

Zmiany wprowadzone do XIV wydania Komentarza…:

1. W komentarzu do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (obecnie część I) w XIV wydaniu zaprezentowano ewidencję nowych zagadnień , w tym:
 • analiza zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. pod kątem ich wpływu na ewidencje księgową, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego i terminów odliczeń podatku naliczonego od podatki należnego;
 • skutki orzecznictwa NSA w sprawie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego na ewidencje tego podatku w samorządowych jednostkach budżetowych;
 • zasady ewidencji nieruchomości w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • operacje gospodarki środkami trwałymi (nieruchomościami), ze szczególnym uwzględnieniem operacji księgowych specyficznych dla sektora finansów publicznych takich jak:
– ewidencja zamiany działek gruntowych jednostek sektora finansów publicznych z podmiotami zewnętrznymi,
– operacje oddania gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w wieczyste użytkowanie,
– zakup i prezentacje w księgach rachunkowych prawa wieczystego użytkowania
 • prezentacja ewidencji operacji dotyczących dóbr kultury
 • składniki wartości niematerialnych i prawnych opracowane przez jednostkę we własnym zakresie
 • zasady ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia wadiów i sum depozytowych o podobnym charakterze oraz ich oprocentowania w zależności rodzaju działalności którego dotyczą (gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne)
 • rozliczenie dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • szczegółowy opis ewidencji funduszy specjalnych innych niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • aktualizacja powiązania poszczególnych paragrafów wydatków z kontami kosztów w układzie rodzajowym
 • różnice pomiędzy rezerwami na koszty a biernymi międzyokresowymi rozliczeniami kosztów.

2. Nowo dodana część II komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zawiera:
 • szczegółowy opis funkcjonowania kont księgi rachunkowej wraz z prezentacją operacji księgowych na poszczególnych kontach budżetu z podziałem na ewidencję na stronie Wn i Ma każdego konta;
 • prezentacje różnych trudnych, nietypowych operacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów warunkowych wyjątkowymi rozwiązaniami prawa finansowego nie dającymi możliwości ich ujęcia w księgach rachunkowych według standardowych reguł (np. rozliczenie dochodów otrzymanych i dochodów wykonanych, wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).