Komentarz do planów kont

(Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego)(z suplementem elektronicznym). Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.

Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych a także do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 15 lutego 2012 roku. W Komentarzu scharakteryzowano zasady funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, podano wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na danym koncie wraz z przywołaniem kont korespondujących według nowych zasad przy opisie kont uwzględniono specyficzne warunki organizacji kasowej obsługi wyróżniające budżet i urząd spośród innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedstawiono propozycję połączenia planów kont budżetu i urzędu jako jednostki. Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający plik w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami, co pozwala szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami.
Książka opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz.U. z 2012 r. poz. 121).
I. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 II. Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wykaz kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Komentarz do planu kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . 13 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Konta bilansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zespół 9 – „Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe i wyniki budżetu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. Konta pozabilansowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 III. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz dla samorządowych zakładów budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wykaz kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych . . . . . . . . 87 Wykaz kont dla samorządowych zakładów budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Komentarz do planu kont dla urzędu jako jednostki budżetowej i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1. Rachunkowość podatków i opłat w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2. Komentarz do kont bilansowych urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Zespół 0 – „Majątek trwały” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Zespół 3 – „Materiały i towary” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. . . . . . . . . . . . 231 Zespół 6 – „Produkty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 3. Konta pozabilansowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 3.1. Wydatki strukturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 3.2. Plany finansowe wydatków i wzajemne rozliczenia między jednostkami . . 294 3.3. Zaangażowanie wydatków budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 IV. Ujednolicony plan kont dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . 313 Wykaz kont dla urzędu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 31. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 2. Zasady funkcjonowania kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . 320 Zespół 0 – „Majątek trwały” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Zespół 3 – „Materiały i towary” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zespół 9 – „Dochody, wydatki, rozliczenia międzyokresowe, fundusze i wyniki budżetu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Wykaz wybranych aktów prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333