Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

Cena 304.94 zł Katalogowa 399 zł

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W książki główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W komentarzu można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:
- W jaki sposób rozstrzygać rozmaite wątpliwości interpretacyjne, jakie się pojawią po wejściu w życie nowelizacji z 11 marca 2016 r.?
- Jakie są obecnie zasady przeprowadzania dowodów?
- Jak przebiega postępowanie odwoławcze i jakie są konsekwencje zwiększonej apelacyjności tego postępowania?
- Jakie są granice kontroli odwoławczej i jaki zakres tej kontroli powinien zostać wskazany w apelacji obrońcy i pełnomocnika?
- Czy można korzystać z dowodów zdobytych nielegalnie?
- Jak zaskarżyć wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania? Kodeks postępowania karnego podlegał ostatnio licznym i głębokim nowelizacjom. Wprowadzona z dniem 1.07.2015 r. (Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1247 i Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 396) wielka reforma procedury karnej została odwrócona nowelizacją z 11.03.2016 r. (Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 437). W jej wyniku nastąpił powrót do zwiększonej inkwizycyjności postępowania sądowego kosztem jego kontradyktoryjności. W tym aspekcie nastąpiło fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1.07.2015 r. Oparta na zasadzie inkwizycyjności nowelizacja z 11.03.2016 r. przywróciła reguły przeprowadzania dowodów sprzed 1.07.2015 r. Nie doprowadziła natomiast do całkowitego odwrócenia zmian dokonanych poprzednią reformą, gdyż w większości pozostawiła uregulowania, które nie odnoszą się do kontradyktoryjnego przeprowadzania dowodów. Ponadto nowelizacja wprowadziła nową w procedurze karnej instytucję skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonała także istotnych zmian w prawie dowodowym dotyczących wprowadzania do procesu dowodów nielegalnych (art. 168a k.p.k.) i dowodów uzyskanych w wyniku kontroli (art. 168b i art. 237a k.p.k.). Konsekwencją nowelizacji z 11.03.2016 r. jest zróżnicowany stan procesowy spraw co do zakresu i sposobu stosowania nowych i dotychczasowych przepisów. Dlatego też konieczne są wskazówki i pomoc w interpretacji poszczególnych przepisów. DUŻE KOMENTARZE