Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Cena 237.59 zł Katalogowa 299 zł

Doskonały zespół autorski składający się z naukowców-praktyków gwarantuje zarówno wysoki poziom merytoryczny, W jaki sposób i praktyczny prezentowanych omówień. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny – zarówno starszych, jak i tych najnowszych.
Siódme wydanie komentarza, oprócz poszerzonej literatury i bogatej bazy orzeczeń pozwalających zapoznać się z najczęstszą praktyką sądową zawiera najnowsze zmiany, w tym m.in.:

- ustawę z 12.6.2015 r., która zmienia brzmienie art. 426 § 2 KPK, umożliwiając złożenia zażalenia wydanego przez sąd odwoławczy do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego. Nowela weszła w życie 1.9.2015 r.
- ustawę z 12.6.2015 r., regulującą statut obrońcy, w przypadku braku okoliczności, na podstawie których go powołano – jego odwołania a także ponownego wyznaczenia. Nowela weszła w życie 17.9.2015 r.
- ustawę z 10.7.2015 r., która wprowadza obowiązek rejestrowania rozpraw za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jednocześnie zezwalając stronie, obrońcy, pełnomocnikowi i przedstawicielowi ustawowemu na otrzymanie odpłatnie jednej kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nowela weszła w życie 1.1.2016 r.
- ustawę z 9.10.2015 r., mająca na celu zapewnienie pokrzywdzonemu wydania wniosku o zgłoszonym przez niego przestępstwie. Wniosek taki zawierać powinien datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. Nowela weszła w życie 13.2.2016 r.
- ustawę z 28.1.2016 r. - Prawo o prokuraturze, która w zakresie KPK wprowadza zmiany związane z likwidacją wojskowych jednostek organizacyjnych oraz dotyczące uprawnienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do wnoszenia kasacji. Nowela ta weszła w życie 4.3.1.2016 r. oraz 4.4.2016 r.
- ustawę z 11.3.2016 r., która modyfikuje model postępowania karnego, przywracając aktywniejszą rolę sądu w toku procesu, mającą zagwarantować zgodność ustaleń faktycznych w ujęciu zasady prawdy materialnej, a przede wszystkim intensyfikować skuteczność ścigania. Przedłożona nowela zakłada, utrzymując pierwszoplanowość prawdy materialnej, powrót do modelu procesu karnego, gdzie kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, pozwalającą na efektywniejsze dotarcie do prawdy. Ustawa stanowi po części odwrócenie zmian zawartych w ustawie z 27.9.2013 r. (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1247), m.in. przywracając mieszany kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów. Wprowadza także zupełnie nowe rozwiązania jak instytucję nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji – skargę taką będzie można wnieść – przy spełnieniu określonych warunków w ustawie - do Sądu Najwyższego. Nowela wchodzi w życie 15.4.201 6r. oraz 1.1.2017 r.
a także projektowane zmiany wprowadzane przez projekt ustawy (Druk sejmowy Nr 207), jaki za zadanie stawia zmodyfikowanie modelu postępowania karnego przywracając aktywniejszą rolę sądu w toku procesu, mającą zagwarantować w szczytowym stopniu zgodność ustaleń faktycznych w ujęciu zasady prawdy materialnej, a przede wszystkim intensyfikować skuteczność ścigania. Przedłożona nowela zapowiada, utrzymując pierwszoplanowość prawdy materialnej, powrót do modelu procesu karnego, gdzie kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, pozwalającą na efektywniejsze dotarcie do prawdy. Projekt stanowi po części odwrócenie zmian zawartych w ustawie z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1247), m.in. przywracając mieszany kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów. Wprowadza także zupełnie nowe rozwiązania jak instytucję nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji – skargę taką będzie można wnieść – przy spełnieniu określonych warunków w ustawie - do Sądu Najwyższego.
Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, stanowi również nieocenioną pomoc dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów.