Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Cena 255.94 zł Katalogowa 299 zł

Zmiany w prawie administracyjnym

Komentarz uwzględnia ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – KPA oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Komentarz do prawa administracyjnego, nowe przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego a także prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, W jaki sposób i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak:

- postępowanie przed organami administracyjnymi,
- postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjnymi,
- postępowanie uproszczone,
- wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej,
- opłaty i koszty postępowania,
- przepisy szczególne w sprawie ubezpieczeń społecznych,
- udziału prokuratora w postępowaniu,
- mediacja w postępowaniu administracyjnym,
- tzw. milczące załatwienie sprawy.

Ponadto komentarz zawiera wyczerpujące omówienie najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym m.in.:

- ustawy z 10.6.2016 r., przewidującej obligatoryjne (na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) zawieszenie postępowania, którego stroną jest podmiot w restrukturyzacji, zmiana weszła w życie 9.10.2016 r.;
- ustawy z 5.9.2016 r., dostosowującej polski porządek prawny do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS); zmiana weszła w życie 7.10.2016 r.
- ustawy z 10.6.2016 r., regulującej kwestię udziału organizacji społecznej w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP; zmiana weszła w życie 18.6.2016 r.

Ponadto Komentarz zawiera ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 935), jaki stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Nowelizacja wprowadza obszerne zmiany do KPA, które dotyczą m.in.:

- wprowadzenia instytucję mediacji do posterowania administracyjnego;
- wprowadzenia instytucji tzw. milczące załatwienie sprawy;
- przepisów regulujących przewlekłość postępowania, m.in.:
- - zdefiniowanie pojęć bezczynności i przewlekłości,
- - wprowadzenie, w miejsce przewidzianego obecnie zażalenia, środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości w postaci ponaglenia,
- - usprawnienie procedury rozpoznania ponaglenia,
- - wprowadzenia obowiązku pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia;
- wprowadzenia zasady „przyjaznej interpretacji prawa”,
- uzupełnienia katalogu zasad ogólnych KPA o zasady: proporcjonalności (adekwatności), bezstronności, równego traktowania, uprawnionych oczekiwań, a także współdziałania organów dla dobra postępowania,
- nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony;
- usprawnienia współdziałania organów m.in. poprzez wprowadzenie nowej instytucji - posiedzenie w trybie współdziałania;
- upowszechnienia ugody i ułatwienia sięgania po ten sposób załatwiania spraw administracyjnych;
- wprowadzenia szczególnego trybu postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym;
- kar administracyjnych;
- wprowadzenie przepisów regulujących europejską współpracę administracyjną.

Termin wejścia w życie tych zmian to 1.6.2017 r.

Komentarz ten z pewnością będzie pomocny dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, ponadto studentów prawa i administracji, pracowników administracji publicznej oraz osób załatwiającym sprawy w urzędach.