Kodeks karny skarbowy Komentarz

Cena 238.82 zł Katalogowa 279 zł

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in.:

przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, obrotowi dewizowemu a także przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych;
postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Prezentowane 3. wydanie Komentarza zawiera i szczegółowo prezentuje wszelkie zmiany ustawodawcze, które ukazały się, a także nadal są przedmiotem procedowania w Parlamencie, od poprzedniego wydania. Wśród nich warto wymienić ustawę o administracji podatkowej z 10.7.2015 r. (Dziennik Ustaw z 2015, poz. 1269), wchodzące w życie 1.1.2017 r. Wśród nich należy wskazać:

zmiany w zakresie katalogu organów dochodzenia;
uporządkowanie organów dochodzenia dokonujących czynności,
nowe regulacje dotyczące organów postępowania wykonawczego oraz organów wykonujących zabezpieczenie majątkowe.

Komentarz uwzględnia również zmiany zawarte w przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o prokuraturze z 28.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 178), wchodząca w życie 4.4.2016 r. Wśród nich warto wymienić m.in.:

dotyczące wykroczeń skarbowych podlegających właściwości sądów wojskowych,
wskazujące oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przed wojskowym sądem garnizonowym lub w sprawach o przestępstwa skarbowe przed wojskowym sądem okręgowym.

Pozycja stanowi także omówienie zmian na mocy ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U. poz. 437), wchodzących w życie 15.4.2016 r., które dotyczą np.:

czynności końcowych zapoznania się stron z materiałem postępowania przygotowawczego;
uzależnienia wniosku o skazanie bez rozprawy od uiszczenia wymagalnej należności publicznoprawnej.

W niniejszym wydaniu uwzględniono także fundamentalne zmiany, które znajdują się ustawie z 22.6.2016r. o zmianie ustawy - Prawo celne, dostosowującej polskie prawo do Unijnego Kodeksu Celnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1228), wchodzące w życie 20.8.2016 r. Jako najważniejsze należy wymienić m.in.:

wykreślenie z katalogu pojęć z art. 53 § 32 instytucji składu wolnocłowego,
bezpośrednie odwołanie do art. 215 Unijnego Kodeksu Celnego dotyczącego zamknięcia procedury specjalnej w przepisie mówiącym o procedurze odprawy czasowej towaru.

W prezentowanej pozycji przedstawiono również projektowane zmiany (obecnie na etapie prac ministerialnych), przewidujące opcja przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego - w razie skazania za przestępstwo skarbowe, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych a także pracowników urzędów skarbowych i celnych, oraz stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.