Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Cena 268.87 zł Katalogowa 349 zł
Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu , powoływanie orzeczeń , glos a także literatury , rozszerzających określoną problematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa.

Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantem wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , W jaki sposób i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny .

Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie), prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis i polecenie, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku).

Komentarz zawiera najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in.:


- ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Z 2015 r. poz. 1311) dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana o bejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego) ;

- ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem;

- ustawę z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397), rozszerzającą kwestię roszczeń właściciela, a także regulującą stan prawny rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury;

- ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), zmieniającą przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe polegającą na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej;

- o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) dotyczącą terminów wypowiedzenia umowy;

- o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) dotyczącą maksymalnej wysokości odsetek;

- o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), wprowadzającej zmiany m.in. w zbyciu udziału w spadku.


Do tomu II dołączony został Suplement do Tomu I dotyczący art. 166, 172, 210, 213 i 214 omawiający zmiany wynikające z ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), wprowadzającej zmiany w prawie pierwokupu, zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej.Prezentowany Komentarz to :

- Zgromadzenie i opracowanie kluczowych zmian legislacyjnych

- Precyzyjna nawigacja wewnętrzna


- szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,

- bardzo szczegółowe spisy treści do artykułów,

- tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,

- numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.- Praktyczne opracowanie zagadnień


- argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,

- omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.- Atrakcyjna szata graficzna

- Najwybitniejszy skład autorskiKomentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa : adwokatów , radców prawnych , notariuszy , prokuratorów oraz sędziów , a także komorników , jak i dla doktryny prawa cywilnego , a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów