Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Cena 267.50 zł Katalogowa 349 zł
Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , W jaki sposób i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny .
Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, umów nazwanych (m.in. sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, pożyczka, zlecenie), prawa spadkowego (zostały omówione zagadnienia takie jak: forma testamentu, zapis i polecenie, stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność majątku spadkowego i dział spadku, umowy dotyczące spadku).
Komentarz zawiera najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie, m.in.:

 • ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego a także niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Z 2015 r. poz. 1311) dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana o bejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego);
 • ustawę z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem;
 • ustawę z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397), rozszerzającą kwestię roszczeń właściciela, a także regulującą stan prawny rzeczy wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury;
 • ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), zmieniającą przepisy o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe polegającą na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwem inwentarza w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej;
 • zmiany z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1443).

Prezentowany Komentarz to :
 • Zgromadzenie i opracowanie kluczowych zmian legislacyjnych
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna
  • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
  • bardzo szczegółowe spisy treści do artykułów,
  • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
  • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.
 • Praktyczne opracowanie zagadnień
  • argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
  • omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii: zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.
 • Atrakcyjna szata graficzna
 • Najwybitniejszy skład autorski

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa : adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów.