Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Cena 268.87 zł Katalogowa 349 zł
Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe a także zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury.
Niniejsze, 6 wydanie Komentarz do KC bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dziennik Ustaw 2014 r. poz. 121) zawiera szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:
- ustawie z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, która zmienia aż 54 przepisy KC, w tym dodaje 17 nowych; zmiana ma na celu wykonanie prawa UE i ma zapewnić odpowiednią ochronę konsumentów oraz wprowadza regulacje korzystne dla przedsiębiorców; ustawa m.in.:
- modyfikuje definicję konsumenta,
- wprowadza zakaz pobierania przez przedsiębiorcę od konsumenta opłat związanych z korzystaniem z określonych sposobów płatności w wysokości wyższej od kosztów ponoszonych z tego tytułu przez samego przedsiębiorcę,
- szczegółowo reguluje kwestie związane z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzedaży konsumenckiej, w tym skutków uchybienia przez przedsiębiorcę obowiązkom w tym zakresie i przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy,
- ujednolica regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej, opartą na koncepcji wady (rękojmia),
- wprowadza szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców,
- modyfikuje przepisy dotyczące gwarancji przy sprzedaży, przywracając stosowanie przepisów ujętych w KC do umów z udziałem konsumentów, wprowadzając obowiązki informacyjne dotyczące gwarancji wynikające z dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej oraz doprecyzowując wzajemny stosunek roszczeń z rękojmi i z gwarancji.

Zmiana ta weszła w życie 25.12.2014 r.