Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Cena 298.74 zł Katalogowa 349 zł

Komentarz do kodeksu cywilnego Gniewek

Komentarz autorstwa Gniewek Edward to bestsellerowy komentarz do KC jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna), nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo a także poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
Komentarz do kodeksu cywilnego zawiera szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartych m.in. w:
- ustawie z 18.11.2014 r., która uchyla przepis dotyczący podpisu prokurenta na dokumentach, zmiana wchodzi w życie 15.1.2015 r.
- ustawie z 20.2.2015 r. zmieniająca przepisy o zasiedzeniu i nabyciu od nieuprawnionego. Reguluje także zasady postępowania w przypadku rzeczy znalezionych. Ustawa zmienia przepisy w zakresie utraconych dóbr kultury rzeczy wpisanej do krajowego rejestru stanowiąc, że w chwili przeniesienia własności rzeczy ruchomej, obciążonej prawem osoby trzeciej, wygasa ono w momencie wydania rzeczy nabywcy. Nowela uchyla również artykuły, które dotyczą innych wypadków nabycia i utraty, zmiana wchodzi w życie 21.6.2015 r.;
- ustawie z 20.3.2015 r. której zmiany dotyczą przepisów o odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe poprzez zastąpienie obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej w przypadku braku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy na zasadę odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa inwentarza, zmiana wchodzi w życie 18.10.2015 r.;
- ustawie z 24.7.2015 r., która umożliwia wykonawcy testamentu, niezainteresowanego wykonaniem obowiązku, złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem albo notariuszem; zmiana wchodzi w życie 17.8.2015 r.
- ustawie z 5.8.2015 r. zmieniając w Kodeksie cywilnym maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać w stosunku rocznym sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, jednocześnie ustanawia, że maksymalna wysokość odsetek należy się po przekroczeniu odsetek za opóźnienie, zmiana wchodzi w życie 11.3.2016 r.
- ustawie z 5.8.2015 r., która odsyła do przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1433), w sytuacji zbycia spadku obejmującym gospodarstwo rolne, zmiana wchodzi w życie 1.1.2016 r.
- ustawie z 10.7.2015 r. dotyczącą zmian związanych z informatyzacją postępowania cywilnego i elektroniczną formą umów. Zmiana obejmuje unormowania liberalizujące przepisy o formie czynności prawnych; wprowadzające nowe ujęcie dokumentu w postępowaniu cywilnym (dokumentu elektronicznego), zmiana wchodzi w życia dnia 8.9.2016 r.

W komentarzu do kodeksy cywilnego opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się bardzo przejrzysty i klarowny.
Komentarz dzięki dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC.
Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, W jaki sposób i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r. omówienie zmian wchodzących w życie 8.09.2016 rok

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje opcja bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wpisz kod ze zdrapki i wypełnij formularz rejestracyjny. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia indywidualnego konta SIP Legalis. Dostęp trwa od 15 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o terminach w transakcjach handlowych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu spółek handlowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.