Kodeks cywilny 2017 Edycja sądowa

Stan prawny: 15 września 2017 r.

Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym.

Kodeks cywilny zawiera zmiany wchodzące w życie: 27.6.2017 r. – ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji z dnia 21.4. 2017 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1132)

Kodeks postępowania cywilnego zawiera zmiany wchodzące w życie:

14.7.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego a także ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 21.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1133)
12.8.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452)
2.9.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw z dnia 7.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475)
9.9.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596)
11.9.2017 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1727), K 10/17
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zawiera zmiany wchodzące w życie: 5.9.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 20.7.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557).

KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera:

Kodeks cywilny,
Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego,
Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,
Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
Prawo prywatne międzynarodowe.