Komentarze do kodeksu cywilnego - Gniewek

Książki i komentarze stanowią cenną pomoc z kodeksu cywilnego zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów

Kodeks cywilny 2017 - Kodeks cywilny komentarz

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4
Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482809 Wydanie 2015

Zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych. W komentarzu zn ...

Zobacz Kodeks cywilny ze schematami Teksty ustaw i schematy
Kodeks cywilny ze schematami Teksty ustaw i schematy

Wolters Kluwer Isbn 9788380927766 Wydanie 2016

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. Uwzględniono m.in. ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępo ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe
Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380921283 Wydanie 2016

W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności i in ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569921 Wydanie 2015

Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910 Szczegółowo zostały ...

Zobacz Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC
Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569532 Wydanie 2015

Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dotyczy ona czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli gdy osoba trzecia uzyskała korzyść maj ...

Zobacz Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579401 Wydanie 2015

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz ...

Zobacz Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa
Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481437 Wydanie 2015

Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nawiązującymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podręczny komentarz umo ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

LexisNexis Polska Isbn 9788327805577 Wydanie 2014

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Spadki
Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Spadki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325548209 Wydanie 2013

Osajda i wyd. Beck opracował nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, który stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Zbiór składa się z 3 tomów. Pierwszy zawiera omówienie ...

Zobacz 50 lat kodeksu cywilnego perspektywy rekodyfikacji
50 lat kodeksu cywilnego perspektywy rekodyfikacji

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434426 Wydanie 2015

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społe ...