Klasyfikacja budżetowa w praktyce

Cena 45.88 zł Katalogowa 59 zł

Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany te wprowadziły nowe elementy do klasyfikacji budżetowej, zmieniły brzmienia nazw działów, rozdziałów, paragrafów i objaśnienia. W niniejszej książki przedstawiamy te zmiany oraz zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Książka zawiera również 40 rozwiązań problemów z przypisaniem wydatków do prawidłowego paragrafu.
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1053 z poźn. zm.; dalej: rozporządzenie) od momentu wejścia wżycie do końca 2016 roku było zmieniane szesnastokrotnie.

Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu wprowadzone przez:
- rozporządzenie z 25 lipca 2016 r. ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121);
- rozporządzenie z 15 września 2016 r. ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504);
- rozporządzenie z 22 grudnia 2016 r. ministra rozwoju i finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294);
- rozporządzenie z 14 marca 2017 r. ministra rozwoju i finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 580).

Zmiany te wprowadziły nowe elementy do klasyfikacji budżetowej, zmieniły brzmienia nazw działów, rozdziałów, paragrafów i objaśnienia. W niniejszej publikacji przedstawiamy zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., 1 marca 2017 r. W jaki sposób również zmiany, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. Książka zawiera również 40 praktycznych odpowiedzi z zakresu klasyfikacji budżetowej.