Klasyfikacja budżetowa 2017 Beck

Książka z klasyfikacji budżetowej na 2017 rok jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, W jaki sposób radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację. Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji. A także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych a także osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.
W książce tej przedstawiamy:

- Opis zmian, które wnoszą trzy nowelizacje do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- Ponad 270 porad ekspertów na najczęściej zadawane pytania
- Zakres klasyfikacji środków publicznych
- Funkcje klasyfikacji w jej praktycznym stosowaniu
- Zasady (kryteria) klasyfikacji
- Wyjaśnienia do poszczególnych podziałek klasyfikacji
- Stosowanie klasyfikacji w oświacie, pomocy społecznej, kultury i sportu, gospodarki komunalnej,
- Aktualna treść rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

W 2017 r. wchodzą w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej:

- Dnia 25.7.2016 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1121). W nowelizacji dokonano szeregu istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Do najważniejszych zmian w budżetach JST należy obszerna restrukturyzacja i rozbudowa dotychczasowych działów i rozdziałów dotyczących dochodów i wydatków z zakresu polityki społecznej, w tym pomocy społecznej. Zadania te w dotychczasowych budżetach występowały w dziale „852 – Pomoc społeczna” oraz w dziale „853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Od 1.1.2017 r. część z nich będzie się klasyfikować do nowych pozycji rozdziałowych w nowym dziale „855 – Rodzina”;
- Dnia 22.12.2016 r. została ogłoszona kolejna nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej. Rozszerza ona m.in. zakres dochodów jednostki samorządu terytorialnego o nowy paragraf 669 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych”. Dodaje aż 11 nowych paragrafów: 008, 061, 062, 063, 064, 093, 094, 095, 278, 295, 669. Dodaje objaśnienia do paragrafu 038 „Wpływy z opłaty reklamowej”. Dodaje nowe brzmienie aż 7 paragrafom: 052, 053, 054, 069, 097, 291, 666.

Ponadto w dniu 19.9.2016 weszła w życie nowelizacja z 15.9.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1504). Zmiany polegają na dodaniu do załączników do tego rozporządzenia dwóch pozycji dotyczących wpływów budżetowych, czyli:

- w załączniku nr 2 w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale 75657 „Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych” dodano rozdział 75658 w brzmieniu:75658 „Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy celne”;
- w załączniku nr 3 po paragrafie 021 „Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych” dodano paragraf 023 „Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej”.

Rozporządzenie to weszło w życie 19.9.2016 r. z mocą od:

- 1.8.2016 r. - w przypadku zmiany w załączniku nr 2;
- 1.9.2016 r. - w przypadku zmiany w załączniku nr 3.

W związku z tymi zmianami oraz licznymi trudnościami interpretacyjnymi, które wiążą się ze stosowaniem zapisów klasyfikacji budżetowej w praktyce finansów publicznych przygotowaliśmy publikację:

Klasyfikacja budżetowa 2017

Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Dzięki tej książki dowiedzą się Państwo:

- Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
- Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
- Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?